Hướng dẫn kỹ thuật nuôi chó cái giống sinh sản

1. Ch?n gi?ng
Ch?n l?c theo ph??ng pháp nghiên c?u h? ph?, ngh?a là ch?n chó b? m? làm gi?ng ph?i t?t, ??t các tiêu chu?n th? ch?t, ngo?i hình theo ý mu?n c?a ng??i nuôi.
Mu?n có chó ??t các ch? tiêu th? ch?t và ngo?i hình nh? th? nào, thì ph?i ch?n chó b? m? có ch? tiêu th? ch?t, ngo?i hình nh? v?y.

Hướng dẫn kỹ thuật để phát triển đàn gà nòi

?áng chú ý là ki?u nuôi n?i nhi?u l?a và không có mùa v? nên gà l?a l?n ?n hi?p gà bé, con bé suy dinh d??ng, ?m y?u d? sinh b?nh, t?o ?i?u ki?n cho m?m b?nh l?u truy?n, tích l?y d?n và g?p d?p th?i ti?t có bi?n ??ng, thay ??i ??t ng?t là gây thành d?ch l?n.

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi vịt đẻ C.V.Super M

1. Chu?ng tr?i

Chu?ng tr?i ph?i khô s?ch, l?p ??n dày 10-15 cm. Chu?ng không ?? m?a h?t, n?ng chi?u tr?c ti?p vào ? ??.

Subscribe to RSS - Tin Chăn Nuôi