Bệnh đốm lá nhỏ ở cây ngô (bắp) | cách phòng và trị

Bệnh đốm lá nhỏ (Leaf small spots)

Triệu chứng

Bệnh phấn đen gặp ở cây ngô (bắp)

B?nh ph?n ?en (Ustilago maydis)

B?nh ph?n ?en h?i ngô Ustilago Zeae Ung.

Phòng và trị bệnh thối thân và trái ở cây ngô (bắp)

B?NH TH?I THÂN và TRÁI

(Stalk & ear rot, Bacterial top & stalk rot)

TRI?U CH?NG B?NH.

Bệnh đốm vằn thường gặp ở cây ngô (bắp)

B?NH ??M V?N

S? PHÂN B? và TÁC H?I C?A B?NH.

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi chó cái giống sinh sản

1. Ch?n gi?ng
Ch?n l?c theo ph??ng pháp nghiên c?u h? ph?, ngh?a là ch?n chó b? m? làm gi?ng ph?i t?t, ??t các tiêu chu?n th? ch?t, ngo?i hình theo ý mu?n c?a ng??i nuôi.
Mu?n có chó ??t các ch? tiêu th? ch?t và ngo?i hình nh? th? nào, thì ph?i ch?n chó b? m? có ch? tiêu th? ch?t, ngo?i hình nh? v?y.

Hướng dẫn kỹ thuật để phát triển đàn gà nòi

?áng chú ý là ki?u nuôi n?i nhi?u l?a và không có mùa v? nên gà l?a l?n ?n hi?p gà bé, con bé suy dinh d??ng, ?m y?u d? sinh b?nh, t?o ?i?u ki?n cho m?m b?nh l?u truy?n, tích l?y d?n và g?p d?p th?i ti?t có bi?n ??ng, thay ??i ??t ng?t là gây thành d?ch l?n.

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi vịt đẻ C.V.Super M

1. Chu?ng tr?i

Chu?ng tr?i ph?i khô s?ch, l?p ??n dày 10-15 cm. Chu?ng không ?? m?a h?t, n?ng chi?u tr?c ti?p vào ? ??.

Thị trường giá rau xanh tăng mạnh do khô hạn kéo dài

 

Nhi?u tháng nay, h?n hán luôn hoành hành ? các t?nh Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, khi?n vi?c tr?ng tr?t c?a ng??i nông dân g?p nhi?u khó kh?n do thi?u n??c t??i, và h?u qu? là giá rau xanh ?ã ???c t?ng lên khá cao.

Vì sao giá cà phê giảm mạnh thời gian gần đây?

Giá rớt chóng mặt 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Subscribe to RSS - Tin Tức Nhà Nông