Bệnh đốm vằn thường gặp ở cây ngô (bắp)

imagett: 

B?NH ??M V?N

S? PHÂN B? và TÁC H?I C?A B?NH.

? Vi?t Nam, b?nh khá ph? bi?n. B?nh n?ng có th? làm gi?m 40% n?ng su?t. B?nh th??ng phát tri?n m?nh khi có m?a nhi?u, ?m ?? cao (100%), nhi?t ?? cao kho?ng 25-300C, ru?ng ???c gieo tr?ng v?i m?c ?? dày. B?nh th??ng gây h?i n?ng khi cây b?p ? giai ?o?n t? tr? c? ??n phun râu.

TRI?U CH?NG B?NH. Các v?t b?nh to, ??t, b?t d?ng, v?n v?n xu?t hi?n trên thân, L? lá, phi?n lá và c? trên lá bi . B?nh c?ng t?n công vào h?t, làm h?t phát tri?n kém, h?t nh?n nhúm l?i. ? giai ?o?n sau c?a b?nh, trong ?i?u ki?n ?m ??t, trên v?t b?nh có nhi?u s?i n?m tr?ng và các h?ch n?m nâu tròn. B?nh xu?t hi?n s?m, th??ng làm cây con héo r?.

N?m b?nh có trong ??t, r?m r?. xác cây b?nh. M?m b?nh có ph? Ký ch? r?t r?ng, g?m nhi?u lo?i cây tr?ng và nhi?u loài c? d?i. N?m ???c l?u t?n và lây lan ? hai d?ng: s?i n?m và h?ch n?m. T? ??t, s?i n?m bám vào m?t ngoài c?a thân cây, phát tri?n lên trên. M?c dù b?nh có gây nhi?m vào h?t trên cây nh?ng ch?a có b?ng ch?ng nào cho th?y r?ng b?nh s? ???c truy?n t? h?t vào cây. N?m b?nh có tính bi?n ??ng r?t cao.