Bệnh phấn đen gặp ở cây ngô (bắp)

imagett: 

B?nh ph?n ?en (Ustilago maydis)

B?nh ph?n ?en h?i ngô Ustilago Zeae Ung.

Tri?u ch?ng

B?nh gây h?i trên t?t c? các b? ph?n c?a cây nh?ng ch? y?u là ? b?p. ??c tr?ng ?i?n hình c?a b?nh là t?o thành các u s?ng. Lúc ??u v?t b?nh ch? sùi lên nh? m?t cái b?c nh?, sau ?ó phình to ???c b?c b?i m?t l?p v? màu tr?ng ph?t h?ng, d?n d?n chuy?n sang màu tro xám. Bên trong lúc ??u là m?t kh?i r?n màu vàng tr?ng, khi u b?nh già kh?i r?n vàng tr?ng chuy?n d?n sang kh?i b?t màu ?en, ?ó là kh?i bào t? h?u. Nh?ng b? ph?n b? b?nh nh? thân, b?p ??u b? s?ng t?o thành các kh?i u, d? hình, th?i h?ng, cây b? ?? g?y, b?p b? th?i h?t, không cho thu ho?ch ho?c h?t ??ng gi?m ph?m ch?t.

Quy lu?t phát sinh gây h?i

B?nh ph?n ?en có th? phát sinh gây h?i trong su?t th?i k? sinh tr??ng phát tri?n c?a cây ngô.

Nhi?t ?? thích h?p nh?t là t? 23 – 250C.

N?m b?nh xâm nh?p qua v?t th??ng c? gi?i do m?a, gió ho?c vun x?i.

B?nh phát tri?n n?ng ? các ru?ng tr?ng dày và bón nhi?u ??m vô c?.

Bi?n pháp phòng tr?

Ch?n gi?ng ch?ng b?nh.

V? sinh ??ng ru?ng, ph?i ??t, tiêu hu? các tàn d? cây b?nh.

X? lý h?t tr??c khi gieo tr?ng b?ng thu?c Thiram 85 WP, Tiptop 250 EC, phun thu?c s?m khi b?nh m?i xu?t hi?n 1 – 5 %.