Hướng dẫn kỹ thuật để phát triển đàn gà nòi

imagett: 

?áng chú ý là ki?u nuôi n?i nhi?u l?a và không có mùa v? nên gà l?a l?n ?n hi?p gà bé, con bé suy dinh d??ng, ?m y?u d? sinh b?nh, t?o ?i?u ki?n cho m?m b?nh l?u truy?n, tích l?y d?n và g?p d?p th?i ti?t có bi?n ??ng, thay ??i ??t ng?t là gây thành d?ch l?n.

?? phát tri?n và nâng cao ph?m ch?t th?t cho ?àn gà nòi, nh?m giúp nông dân phát tri?n kinh t? nông h? b?n v?ng, ?áp ?ng nhu c?u gà th?t ch?t l??ng cao t?i ??a ph??ng, tr??c m?t bà con c?n thay ??i t?p quán ch?n nuôi th? lan ?ã l?c h?u và c?n ph?i tác ??ng nh?ng khâu k? thu?t quan tr?ng sau ?ây:

C?n thi?t k? chu?ng tr?i h?p v? sinh, ng?n ???c m?a t?t gió lùa, phù h?p cho t?ng nông h? theo h??ng th? v??n có ki?m soát, có ?i?u ki?n cách ly t?t, ?? b?o ??m an toàn d?ch b?nh nh?m xóa b? d?n chuy?n ch?n nuôi th? rong theo ki?u c?, t?ng b??c xây d?ng các mô hình ch?n nuôi an toàn và các ti?u vùng an toàn d?ch b?nh.

Bà con c?n ch? ??ng ch?n, t?o và gi? l?i gi?ng t?t, ?? gây d?ng ?àn gà b? m? ??t chu?n, có nhi?u gà gi?ng t?t, ?? sai, t? l? n? cao, c?n h?c h?i cách ch?n l?a tr?ng và bi?t cho ?p tr?ng b?ng máy, b?ng tr?u ?? h??ng t?i t? cung c?p gà gi?ng, m? r?ng quy mô ch?n nuôi nh?m cung c?p gà th??ng ph?m ch?t l??ng cao.

C?n áp d?ng k? thu?t ch?m sóc gà con m?i n? nh? gà công nghi?p: chong ?èn gi? ?m, qu?n lý th?c ?n, n??c u?ng, tiêm ng?a ??y ??... và ch? cho gà d?n ti?p ??t, th? v??n vào nh?ng ngày n?ng ráo khi ?ã ??t 5 - 7 tu?n tu?i tr? ?i. ?ây là giai ?o?n ??c bi?t nh?y c?m c?n chú ý m?i bi?u hi?n c?a ?àn gà ?? ?ng phó k?p th?i, b?o ??m t? l? s?ng cao.

Nh?ng c?ng nên chú ý cách cho ?n sao cho không m?t ?i b?n tính t? tìm m?i t? nhiên c?a gà nòi - ch? cho ?n b? sung vào chi?u t?i ho?c ban ?êm khi ?ã nh?t gà, sáng s?m ch? cho ?n “lót d?” thôi.

Nên th? v??n và duy trì ?i?u ki?n v?n ??ng cho gà ?? t?ng ph?m ch?t th?t và s?c d?o dai cho gà t? tháng th? hai cho ??n xu?t chu?ng. Nh?t là giai ?o?n tr??c khi xu?t bán 1 - 2 tháng ph?i c? t?o ?i?u ki?n cho gà v?n ??ng và t?ng c??ng rau xanh, ch?t x? cho ?àn gà. Nên xu?t chu?ng sau h?n 4 tháng nuôi thì ch?t l??ng th?t m?i s?n, ngon và nhi?u.

Nh? s?c s?ng m?nh, d?o dai, kh? n?ng thích nghi cao, và có ch?t l??ng th?t th?m ngon nên gà nòi luôn ???c ?a chu?ng và bán ???c giá cao. ?ây là bài toán kinh t? h? khá h?p d?n, thích h?p cho bà con nghèo ch?n nuôi v?i quy mô nh?.