Hướng dẫn kỹ thuật nuôi chó cái giống sinh sản

imagett: 

1. Ch?n gi?ng
Ch?n l?c theo ph??ng pháp nghiên c?u h? ph?, ngh?a là ch?n chó b? m? làm gi?ng ph?i t?t, ??t các tiêu chu?n th? ch?t, ngo?i hình theo ý mu?n c?a ng??i nuôi.
Mu?n có chó ??t các ch? tiêu th? ch?t và ngo?i hình nh? th? nào, thì ph?i ch?n chó b? m? có ch? tiêu th? ch?t, ngo?i hình nh? v?y.
Thí d? : ??i v?i chó xù Nh?t B?n nh? th? hi?u hi?n nay thì ph?i ch?n chó cái sinh s?n có b? lông xù tr?ng toàn thân ho?c ch? ??m nâu chai tai, lông dài và l??n sóng (xù xo?n), m?t gãy, mõm ng?n, m?i nâu ho?c ?en, có chia thùy, tai c?p có lông dài xõa ra hai bên trán, trên m?t có lông xù xòa ra tr??c m?t, chân ??u có lông xù dài, g?i là “?i ?ng”, ?uôi cong ho?c du?i ra phía sau, nh?ng ph?i có lông xù dài trùm phía mông, chân th?p.

2. Ch?m sóc chó cái sinh s?n
Chó con sinh ra ???c m?t tu?n ta có th? ch?n làm gi?ng, t?p trung ch?m sóc. Nuôi d??ng t?t h?n ngay t? ??u, ph?i cho chó này bú nhi?u h?n các con chó khác trong ?àn.
Chó cái gi?ng tránh nuôi quá béo ho?c quá g?y, chú ý cho ?n ??y ?? ch?t dinh d??ng trong kh?u ph?n ?n nh? ch?t ??m, b?t ???ng, ch?t khoáng và các vitamin ?? b? khung x??ng phát tri?n ??y ?? và ??m b?o th? ch?t, ngo?i hình hoàn ch?nh nh? mong mu?n c?a ch? nuôi.
Th??ng xuyên cho chó cái d?o ch?i v?n ??ng tho?i mái trong môi tr??ng không khí trong lành, t?m n?ng h?p lý.
Kh? n?ng sinh s?n c?a chó cái xu?t hi?n vào kho?ng 8 - 10 tháng tu?i, cá bi?t có con s?m h?n (n?u nuôi t?t có con mu?n h?n), lúc này các t? bào sinh d?c cái ?ã phân chia, t? bào tr?ng ?ã tr??ng thành, m?c dù ? con cái ?ã xu?t hi?n kh? n?ng sinh d?c, nh?ng t?m vóc và s? phát tri?n th? l?c c?a c? th? còn ?ang ti?p t?c phát tri?n. Cho nên cho giao ph?i ? tu?i này là không h?p lý. Nh?ng chó con ? tu?i này sinh ra kh? n?ng s?ng và phát tri?n r?t th?p. Tu?i thích h?p cho chó cái giao ph?i vào lúc 10 tháng tu?i, ngh?a là ph?i b? qua m?t l?n ??ng d?c ??u, mà ph?i l?n th? hai m?i cho ph?i gi?ng, th?i gian này s? phát tri?n c?a con cái ?ã hoàn thi?n h?n. C?ng nh? chó ??c, khi chó cái chu?n b? cho ph?i gi?ng c?n b?i d??ng tr??c k? là 15 ngày, cho ?n ?? ch?t ??m và các lo?i sinh t?, các ch?t giàu khoáng ?a và vi l??ng c?n thi?t cho s? phát tri?n c?a bào thai. Chu?ng nuôi ph?i khô ráo, s?ch, thoáng mát, ?? n??c s?ch cho chó u?ng th??ng xuyên.
Khi nuôi d??ng ch?m sóc chó n?u phát hi?n chó cái ??ng d?c c?n ph?i m? s? ghi chép gi? ngày b?t ??u ??ng d?c (tính t? ngày ch?y máu ? âm h? ??u tiên) và c?ng t? ?ó theo dõi ch?t s? thay ??i màu s?c ? âm h? con cái, chú ý c? ch?t nh?y th?i ra, qua kinh nghi?m mà cho ??c ph?i ?úng ngày, ?úng k?. V? m?t sinh lý chó, th??ng t? ngày th? 9 tr? ?i ?ã có kh? n?ng ch?u ??c.
Tính ngày, k?t h?p v?i theo dõi màu s?c, ch?t th?i ? c? quan sinh d?c cái, ta quy?t ??nh cho nh?y chính xác, kh? n?ng th? thai s? cao và s? con ?? ra s? nhi?u.

3. Ch?m sóc chó cái mang thai
Sau khi cho giao ph?i, d? ?oán chó có th? có ch?a, ph?i nuôi d??ng t?t. Ngoài kh?u ph?n ?n bình th??ng, c?n b?i d??ng thêm. M?i ngày có th? cho ?n thêm t? 50 - 60 gam th?t n?c, ho?c 1 qu? tr?ng và s?a t??i.
Trong 30 ngày ??u, thai ch?a rõ, ch? t? tháng 2 tr? ?i m?i th?y rõ các hi?n t??ng ? con cái nh? : tr?ng l??ng t?ng nhanh, thân hình to ra, b?u vú c?ng d?n.
Th?i gian mang thai trung bình c?a chó là 60 - 62 ngày, có th? s?m h?n ho?c kéo dài ??n 65 ngày. Vi?c nuôi chó cái ?úng ??n, v?i ??y ?? ch?t dinh d??ng có ý ngh?a to l?n. Trong n?a th?i k? ??u mang thai cho chó ?n m?i ngày 3 b?a, th?i k? sau m?i ngày 4 b?a, nh?ng m?i b?a gi?m kh?i l??ng (v?n ??m b?o ch?t l??ng).

4. ?? con
D?a vào s? ph?i gi?ng ?? chu?n b? cho chó ??, th??ng t? ngày th? 58 tr? ?i ph?i chu?n b? ? ?? và tr?c th??ng xuyên ?? giúp ?? chó ??. Tr??c khi ?? 1 ngày chó cái b? ?n, ?i l?i liên t?c quanh chu?ng, tìm ch? ??, hô h?p nhanh h?n, dáng ?i?u khó nh?c, chó rên r?, nh?t là lúc chuy?n d?, s? ?au ??n t?ng lên, ch?t nh?y t? âm h? ch?y ra nhi?u có con l?t ra ngoài theo cái b?c, lúc ?ó chó m? c?n rách b?c ?? chó con chui ra.
Chó con sinh ra, còn dính v?i dây r?n và nhao, sau ?ó chó m? c?n ??t dây r?n, và li?m khô chó con. Ti?p t?c là s? chuy?n d? ?? ??y các chó con còn trong b?ng ra ngoài. Th??ng th??ng, kho?ng cách gi?a tr??c và sau m?t kho?ng th?i gian là 20 phút, có th? kéo dài t? 1 - 1,5 gi?. Trong khi chó ?? ph?i quan sát ?? phòng ?? khó, chó con ?? ra y?u và b? ng?t (khi ?ó ph?i có s? h? tr? ngay c?a cán b? k? thu?t). Th?i gian ?? c?a chó nhanh ch?m tùy s? l??ng chó con, tùy s?c kh?e chó m? và các ?i?u ki?n khác, nh?ng th??ng t? 4 - 10 gi? m?i k?t thúc.
Khi chó ?? xong, c?n cho chó m? u?ng s?a ho?c n??c ???ng, và ngh? ng?i kho?ng 6 - 8 gi? m?i cho ?n cháo th?t hâm nóng. Ch? ?? này duy trì trong 24 gi? ??u. Nh?ng ngày sau, m?i ngày cho ?n t? 3 - 5 b?a. Sau l?n cho ?n ??u tiên, c?n thay ??m cho chó con, và sau ?ó m?i ngày thay ??m 1 l?n.