Hướng dẫn kỹ thuật nuôi vịt đẻ C.V.Super M

imagett: 

1. Chu?ng tr?i

Chu?ng tr?i ph?i khô s?ch, l?p ??n dày 10-15 cm. Chu?ng không ?? m?a h?t, n?ng chi?u tr?c ti?p vào ? ??.

2. ánh sáng.

Th?i gian chi?u sáng 17 gi?/ngày. Tuy?t ??i không ???c chi?u sáng ng?t quãng vì vi?c làm này gây tác h?i r?t l?n t?i n?ng su?t ?? tr?ng. C??ng ?? chi?u sáng 60w/20m2 sàn chu?ng, nên chi?u sáng ban ?êm v?i c??ng ?? 15w/20m2 sàn chu?ng.

3. Ch?n l?c

Tr??c khi v?t ?? ph?i ch?n l?c phân lo?i, lo?i các con d? hình, ?i?u ch?nh l?i t? l? ??c/mái trong ?àn, không ???c tách riêng ??c, mái quá lâu. Ph?i tách ngay nh?ng con v?t mái ?ang thay lông ra kh?i ?àn.

4. M?t ?? v?t và ?? l?n c?a ?àn

?? b?o ??m hi?u qu? kinh t?, nên nh?t 150 con C.V.Super M m?t lán. Di?n tích chu?ng nuôi: 0,4-0,6m2/con.

5. Th?c ?n

Nhu c?u dinh d??ng cho v?t ??.

- protein thô: 19,5%

- N?ng l??ng trao ??i: 2700 kcal/kg

- T? l? ME/CP: 138,5(n?ng l??ng trao ??i/protein thô).

Khi ?ã có th?c ?n t?t vi?c ch?m sóc v?t ?? c?n quan tâm ??n các y?u t? sau:

- Th?c ?n ph?i có thành ph?n h?p lý và ?n ??nh

- ?n ??nh th?i gian cho ?n

- Khi cho ?n không ???c thi?u n??c u?ng.

6. N??c u?ng.

Chu?ng ph?i luôn có ?? n??c u?ng cho v?t. Vi?c ??t máng u?ng trong chu?ng ph?i chú ý ?áy máng ph?i cao ngang l?ng v?t và nên có v? ch?n ?? v?t kh?i l?i vào máng u?ng, v?y n??c ra n?n chu?ng làm ??t ch?t ??n chu?ng.

?? có ?? n??c u?ng th??ng xuyên, l??ng n??c c?n cung c?p hàng ngày là 5 lít/con. Máng u?ng ph?i ?? ch? ??ng cho v?t, ?? dài máng u?ng b?o ??m 16mm cho 1 con v?t. M?i ngày ph?i thay n??c trong máng ít nh?t m?t l?n.