Phòng và trị bệnh thối thân và trái ở cây ngô (bắp)

imagett: 

B?NH TH?I THÂN và TRÁI

(Stalk & ear rot, Bacterial top & stalk rot)

TRI?U CH?NG B?NH.

Thân và b? lá có tri?u ch?ng nh? b? d?p nh?n n??c. Các lá d??i ch?t s?m, sau ?ó, mô cây b?nh có màu h?i nâu, b? th?i m?m, ch? còn l?i nh?ng s?i m?ch . R? và trái c?ng có th? b? t?n công. B?nh th??ng xu?t hi?n ? ph?n g?c, làm cây b? g?y ngang, ho?c b?nh xu?t hi?n ? ph?n ??t, làm ??t th?i.

Vi khu?n làm cho mô cây r? ra và gây mùi th?i ??c bi?t, gi?ng nh? ? b?nh Th?i nh?n b?p c?i. Chúng có kh? n?ng xâm nh?p qua v?t th??ng, có th? l?u d?n lên ??t ho?c xu?ng r?, có th? s?ng sót ? xác cây b?nh trong th?i gian t? 27-36 tu?n l? ? 10-30 ?? C và ? ?m ?? là 81-98%. M?m b?nh không ???c l?u t?n trong ho?c trên h?t. M?m b?nh còn ???c lan truy?n m?nh m? qua các ngu?n n??c. M?m b?nh có ph? ký ch? r?ng và có tính bi?n ??ng cao.

CÁCH PHÒNG TR? B?NH.

- Dùng gi?ng kháng b?nh. Tính kháng ???c b?nh là do cây có l??ng phenol cao.

- Không bón nhi?u phân ??m. Phát hi?n s?m và thiêu h?y cây b?nh.

Phun thu?c ng?a b?nh  b?ng Bordeaux , COC và tr? b?nh b?ng , Kasumin Starner hay Streptomycin . Li?u l??ng theo khuy?n cáo trên bao bì.