Thị trường giá rau xanh tăng mạnh do khô hạn kéo dài

imagett: 

 

Nhi?u tháng nay, h?n hán luôn hoành hành ? các t?nh Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, khi?n vi?c tr?ng tr?t c?a ng??i nông dân g?p nhi?u khó kh?n do thi?u n??c t??i, và h?u qu? là giá rau xanh ?ã ???c t?ng lên khá cao.

H?n 1 tháng nay, ng??i dân ph? núi Pleiku, Gia Lai luôn b? giá c? l??ng th?c, th?c ph?m “quay” cho chóng m?t, khi giá c?a ngày T?t ch?a k?p h? nhi?t thì nay h? ph?i ??i m?t v?i s? t?ng giá do h?n hán. Không ch? b? t?ng giá mà nhi?u lo?i rau xanh c?ng ?ang d?n khan hi?m h?n.

Sau khi mua xong vài l?ng cua ??ng, bác Tr?n Th? Hoa nhà trên ???ng Hùng V??ng li?n ??n m?t s?p rau l?n (thu?c Trung tâm th??ng m?i TP.Pleiku) ?? mua rau ?ay v? n?u canh cua. Khi c?m bó rau lên tay (ch?ng h?n ch?c cây rau) bác Hoa gi?t mình khi ng??i bán nói giá là 7 nghìn ??ng. “3 bó rau nh? th? này, v? ng?t ra thì ch? ???c ch?ng 1 n?m rau mà giá lên ??n 21 nghìn ??ng. Nhà tôi 5 mi?ng ?n, n?u m?t n?i canh rau ?ay tính mình ti?n rau ?ã h?t m?t n?y, ch?a nói ti?n cua. N?u bi?t tr??c giá rau ??t nh? v?y thì tôi ?ã không mua cua n?a, ?n canh khác c?ng ???c”, bác Hoa than th?.

Không ch? giá c? t?ng cao, mà s? l??ng rau bán t?i ch? L?n Pleiku gi?m khá m?nh khi?n nhi?u ng??i bán rau nh? l? ph?i ngh? bán vì không mua ???c hàng, còn các s?p bán rau l?n c?ng không còn ch?ng ch?t rau nh? th?i gian tr??c. Và giá c? c?ng t?ng khá cao: rau mu?ng t?ng t? 5 nghìn ??ng/bó lên 7 nghìn ??ng, c?i cúc t? 3 nghìn ??ng/bó lên 5 nghìn ??ng, c?i ng?ng t?ng lên 6 nghìn ??ng/bó, rau lang t? 5 nghìn ??ng lên 7 nghìn ??ng/bó…

M?t ch? s?p rau cho bi?t nguyên nhân c?a s? t?ng giá là do th?i ti?t khô h?n, nhi?u n?i không có n??c t??i khi?n ngu?n cung c?p rau trên ??a bàn t?nh gi?m khá m?nh: “N?u m?a không xu?t hi?n s?m, thì tình tr?ng khô h?n càng nghiêm tr?ng h?n, nhi?u ng??i không có n??c ?? tr?ng rau thì giá rau còn t?ng cao h?n n?a. Không ch? v?y mà m?t s? rau còn không có cho mà bán ch? ??ng nói là ??t”, ch? này nói thêm.

rau s?ch

Cùng chung tình tr?ng nh? các ti?u th??ng ? ch? L?n, ch? Bình- m?t ng??i bán rau và các lo?i m?t hàng ?n khác t?i ???ng ??ng Ti?n (TP.Pleiku) cho bi?t, sáng nay ch? ?i ch? mua rau v? bán nh?ng ch?ng mua ???c rau gì ngoài vài bó ng?n su su và m?ng t?i. Ch? vào m? rau, ch? Bình cho bi?t: “B?a nay thi?u n??c t??i nên các lo?i rau s?n xu?t t?i ??a bàn trong t?nh b? gi?m khá m?nh, sáng nay tôi ?i l?y rau v? bán mà th?y hàng hi?m quá. May mà tôi nhanh tay mua ???c m?y bó ng?n su su này, giá lo?i rau nào c?ng t?ng r?t ??t. B?a tr??c giá m?i bó ng?n su su này có 6 nghìn ??ng mà nay ?ã lên 8 nghìn ??ng”.

Ngoài vi?c giá ???c ??y lên cao, thì s? l??ng c?a m?i bó rau c?ng gi?m h?n so v?i bình th??ng: “Khi giá r? thì nhìn bó rau c?ng to h?n, còn khi giá cao thì bó rau c?ng “teo tóp” h?n, dù v?y thì v?n ph?i mua vì trong b?a ?n có th? thi?u th?t, thi?u cá ch? thi?u rau thì r?t khó ?n”, m?t ch? n?i tr? cho bi?t.

Tr??c tình hình h?n hán kéo dài, theo s? li?u c?a S? NNPTNT t?nh Gia Lai, trên ??a bàn t?nh có 17 huy?n, th? thì có ??n 10 huy?n, th? x?y ra tình tr?ng h?n hán. Và h?u qu? là ?ã có g?n 2.000 ha cây tr?ng v? ?ông xuân thi?t h?i do n?ng h?n.